การคัดเลือกนักบอล 2

บทความนี้ต่อจากบทความที่แล้ว เพื่อไม่ให้เสียเวลาเราเข้าสู่เนื้อหากันได้เลย

ด้านทักษะ คือเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเป็นนักบอล หรือผู้รับการคัด เลือกได้มีโอกาสแสดงความสามารถพิเศษที่ตนถนัดได้อย่างเต็มที่ เพื่อครูฝึก จะได้ต้นพบความสามารถในตัวผู้มาคัดเลือก และด้านจิตใจ ให้สังเกตสภาพจิตใจเบื้องต้น เช่น ความตั้งใจ การอุทิศตน ความมานะอดทน อดกลั้น หนักแน่น เชื่อฟังและยอมรับคำติชมจากโค้ชสอน คุณสมบัติทางด้าน จิตใจดังกล่าวข้างต้นจะเป็นหนทางนำไปสู่การเป็นนักบอล ที่ดีชองชาติต่อไป

ด้านสติปัญญา สามารถรับรู้และเรียนรู้ทักษะและวิธีการต่าง ๆที่โค้ช สอนถ่ายทอดให้ได้อย่างเข้าใจเร็วและประยุกต์ใช้ในเกมการเล่นหรือการแข่งขันได้อย่าง เฉลียวฉลาด และด้านมนุษย์สัมพันธ์ ผู้ที่จะเป็นนักบอล นั้นจะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ ผู้คัด เลือกอาจสังเกตดูว่าผู้มาคัดเลือกตัวนั้นมี บุคลิกภาพ การแสดงออก การพูด และมนุษย์สัมพันธ์ เพียงใด เพราะเมื่อได้รับการคัดเลือกตัวเป็นนักบอล แล้วจะต้องอยู่ร่วมกัน ทำกิจกรรมต่าง ๆร่วมกันกับเพื่อนในทีมเดียวกัน และจะต้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข สมัครสมานสามัคคีมี ความพร้อมเพรียงในการฝึกซ้อม

การชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการกัดเลือก ครูฝึกต้องชี้แจงรายละเอียดของ หลักเกณฑ์และวิธีการกัดเลือก เพื่อจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหา เช่น ช่วงเวลาของการฝึกซ้อมเพื่อ การกัดเลือก สถานที่สำหรับฝึกซ้อม ตลอดจนคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือก

การคัดตัว นับเป็นสิ่งสำกัญ และสร้างความหนักใจให้กับครูฝึกเป็นอย่างมาก เพราะจะต้องมีผู้ที่สมหวังและผิดหวัง ครูฝึกจะรู้สึกกังวลในการตัดสินใจของตนว่า ผิดพลาดหรือไม่ การประกาศผลคัดตัวต้องทำด้วยความรอบคอบอย่างมีหลักเกณฑ์ และไม่ สามารถให้มีผู้ขัดแย้งขึ้นได้ครูฝึกต้องให้กำลังใจสำหรับผู้ ที่มาคัดเลือกแล้วผิดหวัง